Výzva na predkladanie ponúk


  1. Názov zákazky

Obstaranie zariadení pre projekt pod názvom „Spracovanie miestnych produktov.“


1. časť predmetu zákazky – Extraktor. 

2. časť predmetu zákazky - Vibračný triedič

3. časť predmetu zákazky - RO/NF jednotka

4. časť predmetu zákazky - Jednotka octovej fermentácie

5. časť predmetu zákazky - Lis na olej

6. časť predmetu zákazky -  Sušiareň

7. časť predmetu zákazky - Fermentačné nádoby

8. časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie vína)

9. časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

10. časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na skladovanie octu)

11. časť predmetu zákazky - Skladovacie nádoby (Zariadenie na fermentáciu octu)


Dodanie všetkých častí predmetu zákazky bude financované z projektu pod názvom „Spracovanie miestnych produktov.“  (projekt č. SKHU/1901/3.1/003)  ktorý je financovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja)  a zo zdrojov obstarávateľského subjektu. 

Súvisiace dokumenty:

Výzva na predkladanie ponúk

Príloha č.1 a 4 až 7 k Výzve na predkladanie ponúk

Príloha č.2 ku Výzve na predkladanie ponúk AEH  - Formulár cenovej ponuky pre časti 1 až 11.xlsx

 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 1. časť predmetu
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 2. časť predmetu 
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 3. časť predmetu 
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 4. časť predmetu  
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 5. časť predmetu  
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 6. časť predmetu 
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 7. časť predmetu 
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 8. časť predmetu 
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 9. časť predmetu  
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 10. časť predmetu  
 Príloha č.3 ku Výzve - Návrh kúpnej zmluvy pre 11. časť predmetu